วันที่ 19 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsสพจ.สิงห์บุรี จัดพิธีมอบโล่และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายชุมชนดีเด่น มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563


1 ต.ค. 2563, 16:30สพจ.สิงห์บุรี จัดพิธีมอบโล่และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายชุมชนดีเด่น มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563
วันที่ 30 กันยายน 2563  นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 จังหวัดสิงห์บุรี ณ เรือนไทยหัตถศิลป์ โดยมีนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ผู้นำกิจกรมชุมชนเข้าร่วม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชน คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีผลงานดีเด่น 

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านหนองโขลง หมู่ 1 ตําบลบ้านจ่า อําเภอบางระจัน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีมอบโล่รางวัล "สิงห์ทอง" พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 5 รางวัล ,ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ชายและหญิง, กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน,ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.),ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนระดับภาค, มอบรางวัลข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทขวัญใจชุมชนจำนวน 1 รางวัล  และมอบใบประกาศเกียรติบัตรผู้นำชุมชนที่ผ่านการคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2563 ตามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 23 ราย

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี  กล่าวว่า กรมพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม"มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน"ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องยุคลบาท ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข"ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2563 ให้แก่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)ชายและหญิงดีเด่น กลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นศุนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.)ดีเด่น รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาคในการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและนอกชุมชนMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.