วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกฯ แบ่งงาน ครม.ใหม่ "สุพัฒนพงษ์" คุมคลัง-พลังงาน-อีอีซี


14 ส.ค. 2563, 14:47นายกฯ แบ่งงาน ครม.ใหม่ "สุพัฒนพงษ์" คุมคลัง-พลังงาน-อีอีซี
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังประชุม ครม.เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติรับทราบคำสั่งนายกฯ กรณีมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนนายกฯ โดยให้กำกับดูแลงาน ดังนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มหาดไทย, แรงงาน, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, สภาความมั่นคงแห่งชาติ, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.), สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ, วัฒนธรรม, ศึกษาธิการ, อุตสาหกรรม, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ราชบัณฑิตยสภา, สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ, สำนักเลขาธิการนายกฯ, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานข้าราชการพลเรือน, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คมนาคม, สาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ กำกับดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เกษตรและสหกรณ์, พาณิชย์

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ กำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศ, อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ กำกับดูแลกระทรวงการคลัง, พลังงาน, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน, สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

ที่มา thebangkokinsightmatichon©2018 ONBNEWS. All rights reserved.