วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsกรมการปกครอง ประกาศแต่งตั้ง-โยกย้าย ปลัดจังหวัด/ผู้ตรวจราชการ


13 ส.ค. 2563, 14:34กรมการปกครอง ประกาศแต่งตั้ง-โยกย้าย ปลัดจังหวัด/ผู้ตรวจราชการ
กรมการปกครอง เผยแพร่คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1904/2563 การย้ายข้าราชการจำนวน 1 ราย และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1905/2563 ย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ราย รวม 10 ราย เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายชื่อดังนี้ 

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1904/2563
1.นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็น ปลัดจังหวัดพิจิตร

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1905/2563
1.นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี เป็น ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.นายพรต ภูภักดิ์ นายอำเภอศรีเชียงใหม่ หนองคาย เป็น ปลัดจังหวัดนครพนม 
3.ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็น ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ 
4.นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี เป็นปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
5.นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภออ่าวลึก กระบี่ เป็น ปลัดจังหวัดยะลา 
6.นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี เป็น ปลัดจังหวัดลพบุรี 
7.นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอลำลูกกา ปทุมธานี เป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
8.นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
9.นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ เป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.