เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เลขาธิการ กพฐ." มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบัตรโรงเรียนและอุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ จ.ศรีสะเกษ


16 ก.ค. 2562, 08:35"เลขาธิการ กพฐ." มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบัตรโรงเรียนและอุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 15 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการ  กพฐ.ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบัตรโรงเรียนและอุทยานการเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการโรงเรียน  หมู่บ้านศีล  5  ตามรอยพ่อย่างพอเพียง  ซึ่งคณะสงฆ์  จ.ศรีสะเกษ  ชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ  พุทธสมาคม จ.ศรีสะเกษ  สภาวัฒนธรรม  จ.ศรีสะเกษ  หอการค้า  จ.ศรีสะเกษ  ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา  จ.ศรีสะเกษ  คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนา  จ.ศรีสะเกษ คปศ. มูลนิธิ พ.ศ.ช. มูลนิธิหลวงปู่สรวง  กองทุนทิวา  รุ้งแก้ว  กองทุนหลวงพ่อพระตาตน  สภาสตรี  จ.ศรีสะเกษ  สภาเกษตรกร  จ.ศรีสะเกษ  ชมรมครูประถมศึกษา  จ.ศรีสะเกษ  สำนักงาน  สกสค.จ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมี  นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี  ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  พร้อมด้วย  นายทิวา รุ้งแก้ว  ประธานคณะกรรมการประงานเพื่อพัฒนา  จ.ศรีสะเกษ  นายทวีศักดิ์  นามศรี  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะคณะครู ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธีครั้งนี้

 

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากเมื่อปี  พ.ศ.2556 ชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายภารกิจในการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  จึงได้เริ่มสร้างเครือข่ายในการทำงาน  โดยยึดหลัก “บ ว ร”  บ้าน  วัด โรงเรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เริ่มต้นที่บ้านกุดนาแก้ว  ต.ภูฝ้าย  อ.ขุนหาญ  วัดจำปา  บ้านหัวนา  ต.หนองแก้ว  บ้านอะลาง  ต.หนองใหญ่  อ.เมืองจันทร์  บ้านกู่  ต.กู่  อ.ปรางค์กู่  และบ้านหว้าน  ต.น้ำคำ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ปี  พ.ศ. 2558  คณะทำงานได้หารือกัน  จึงได้บูรณาการโครงการหมู่บ้านศีล ๕  เข้ากับโครงการหมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  เป็น  “โครงการโรงเรียน  หมู่บ้านศีล  5  ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” โดยเลือกโรงเรียนนำร่อง  9  ร.ร.สามารถขยายเข้าชุมชนได้อย่างรวดเร็ว  ปี พ.ศ.2559  ได้ประกาศรับสมัคร  ร.ร.เข้าร่วมโครงการ  90  ร.ร.แต่มี  ร.ร.แจ้งความประสงค์เข้าร่วม  120  ร.ร. ซึ่งในปัจจุบัน  มีสถานศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  461  แห่ง  แยกเป็นสังกัดต่าง ๆ  ดังนี้  สังกัดการศึกษานอกระบบ  จำนวน  1  อำเภอ  สังกัดอาชีวศึกษา  จำนวน  2  แห่ง  สังกัดการศึกษาเอกชน  จำนวน  5  แห่ง  สังกัด  อบจ.ศรีสะเกษ  จำนวน  24  แห่ง  สังกัด สพม. จำนวน  25  แห่ง  สังกัด  สพป. จำนวน  404  ร.ร.อุทยานการเรียนรู้  ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  คิด ทำ นำ เปลี่ยน  จำนวน  45  แห่งทางด้าน  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการ  กพฐ. กล่าวว่า  ตนขอชื่นชมภาคประชาสังคม  จ.ศรีสะเกษ  ที่พร้อมใจกันขับเคลื่อนโครงการ  ร.ร. หมู่บ้านศีล  5  ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  เพื่อสร้างความปรองดอง  สมานฉันท์  โดยใช้หลักการพัฒนาแบบ “บ ว ร”  บ้าน  วัด  โรงเรียน  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา  ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับประเทศ  จ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้นำทางวิชาการ  ได้รับรางวัลเหรียญทองสูงสุดระดับประเทศ  และเพิ่มขึ้นทุกปี  สมกับวิสัยทัศน์ของ สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1 คือ  “คุณธรรม  คุณภาพเป็นเลิศ”  ภายในปี  2564  และค่านิยมองค์กร  “คุณภาพไม่มีเพดาน  มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ” และขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด  ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2562  ที่  จ.ศรีสะเกษ  จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 - 14  ธ.ค. 62  เป็นเงิน 4,000,000 บาท  ขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณเจ้าทุกรูป  ที่ให้ความเอาใจใส่ต่อการพัฒนาการศึกษาของ  จ.ศรีสะเกษ  และขอขอบคุณเพื่อนผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน  ที่คิดนอกกรอบ  ในการใช้โครงการโรงเรียน  หมู่บ้านศีล  5  ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา  ในนามของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่ง


 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.