เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เลขาธิการ กพฐ." มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1


16 ก.ค. 2562, 08:35"เลขาธิการ กพฐ." มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 15 ก.ค. 62 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการ กพฐ.ได้เดินทางมามอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ จ.ศรีสะเกษ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงยิ่งขึ้นต่อไป จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  68 ที่ จ.บุรีรัมย์ และผลงานดีเด่นในระดับชาติ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ                    

 

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นเจ้าเหรียญทอง แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 15 กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 7  กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 9 กิจกรรม และได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 171 เหรียญทอง เหรียญเงิน จำนวน  57 เหรียญ  และเหรียญทองแดง จำนวน 31 เหรียญ รวมเหรียญรางวัลที่ได้รับ จำนวนทั้งสิ้น 259 เหรียญดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า  “หลักการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน”  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ยึดโรงเรียนเป็นฐาน 1S (School Based Management : SBM) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2S (School Based Management : SBM)

(Student Based Management : SBM) ระดับสถานศึกษา (ผู้บริหาร) 2S (School Based Management : SBM)

(Student Based Management : SBM) ระดับห้องเรียน (ครู)  (Student Based Management: SBM)  และตนจะเดินหน้าสนับสนุนโครงการพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่  10  และพระบรมวงศานุวงศ์  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ  ในหลวงรัชกาลที่  10  และพระบรมวงศานุวงศ์  โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง  รัชกาลที่  10  สู่การปฏิบัติ  โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา  904  “หลักสูตรพื้นฐาน” โครงการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โครงการโรงเรียนประชารัฐ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โรงเรียนสุจริต)  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของ  สพฐ.ประกาศมาตรการภายใน  เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โครงการอ่านออก  เขียนได้  และคิดเลขเป็น โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน  โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง  สพฐ. กับ สอศ. โครงการอาหารกลางวัน โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ขณะเดียวกัน  ยังมีงานที่ต้องทำต่อเนื่องจากนโยบายเดิม ทั้งการพัฒนาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เป็นต้นRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.