วันที่ 15 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ผู้ว่าฯลพบุรี" ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3


4 มิ.ย. 2563, 16:07"ผู้ว่าฯลพบุรี" ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3
4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานจากนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดลพบุรี ครั้ง 3/2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และพิจารณาการขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและใช้งบประมาณเหลือจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดส่งโครงการฯ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ต่อไป©2018 ONBNEWS. All rights reserved.