เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สำนักข่าว "โอเอ็นบี นิวส์" เข้ารับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ รางวัลคชจักร ครั้งที่ 1 (ภาพชุด)


7 ก.ค. 2562, 16:52สำนักข่าว "โอเอ็นบี นิวส์" เข้ารับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ รางวัลคชจักร ครั้งที่ 1 (ภาพชุด)
วันนี้ ( 7 ก.ค.62 ) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธี ประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ รางวัลคชจักร ครั้งที่ 1 ซึ่งสภาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนา มูลนิธิหัตถาธรรม สมาพันธ์พันธมิตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม- จริยธรรมสังคม (Confederation Consortium on the Promotion of Merits and  Morality ) ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย และอีกหลายองค์กร ได้ร่วมใจจัดขึ้น เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 วัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดและชูเกียรติ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากทุกสาขาอาชีพ ที่เป็นองค์กร และบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ  

ซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับประเทศ จากหลายประเทศ เข้าร่วมพิธีรับการประทานรางวัลในครั้งนี้ อาทิพระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 ,พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, พระเทพสุเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ), พระเทพสิทธาจารย์ (ดร.) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, พระราชรวมุนี, รศ.ดร.(พล อาภากโร) รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต, พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร, พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.(เทียบ สิริญาโณ) คณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระครูสังฆรักษ์สุรเดช อินทวัณโณ (ครูบากฤษณะ),พระมหาบุญถึง ชุตินธฺโร,พระสุวัฒน์ จันทร์ดี (หลวงพ่อดี), ศาสตราจารย์ ดร.พระชาตรี เหมพนฺโธ  (เหมพันธ์), ม.ร.ว.ปณิธาน จรูญโรจน์, ม.ล.จรัลพงษ์ จรูญโรจน์, ม.ล.วันชัย นวรัตน์, ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท, ม.ล.พรรณพิมล ชยางกูร, ม.ล.อภิชัย ชยางกูร, ม.ล.ปวริศร์ กิติยากร, ม.ล.ภัทรสุดา กิติยากร, ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ นักวิจัยนานาชาติ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ เลขาธิการสำนักงานทูตสันติภาพแห่งโลก ,พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ,มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา ,ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด โรจนสุนทร, พลเอก จรัล กุลละวณิชย์, นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย, นาย แผน วรรณเมธี ,นาย พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส, แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ,ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน ,ดร.นาที รัชกิจประการ, ดร.สมบัติ เมทะนี, ดร.โฆสิต สุวินิจจิต , อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี, นาย เก่งกาจ จงใจพระ, นาย กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, นางสาว วริฎฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร, คุณ ศิริพร อำไพพงษ์, ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง, นางขวัญเรือน แก้วพิจิตร ประธานบริหารสำนักข่าว โอเอ็นบี นิวส์, นายชัชวาลย์ แก้วกระจาย นายกสมาคมเหยี่ยวข่าวภูมิภาคประเทศไทย, นางเนาวรัตน์ นาคประเสริฐ หัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานกกต.จังหวัดชัยนาท 

นายเกียงไกร ธาราภูมิ นักธุรกิจจังหวัดลพบุรี Most.Ven.Te win ta (Dhammakathika Bhujahitadhara) ,Most.Ven.Battanta Nyar Norbasa, Bhikkhu Mangala Maharjan, Preah Dr.MAHATY TAT, Mr.Herakaji Awale “BJ”, Sai Hsang Maing, Sai Parn Seng, Dr.Gagan Malik Indian Actor พระเอกหนุมาน พระพุทธเจ้า, บุคคลสำคัญจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มาเลเซีย ศรีลังกา เนปาล เมียนมา กัมพูชา เป็นต้น..Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.