เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรมสรรพากร ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2563 ผ่านอินเทอร์เน็ต


12 พ.ค. 2563, 10:42กรมสรรพากร ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2563 ผ่านอินเทอร์เน็ต
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่งและการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกราย เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการอยู่บ้าน ลดการเดินทาง และมีการเว้นระยะห่างทางสังคมในส่วนของการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)


โดยเดือนภาษีระหว่างมีนาคม - เมษายน 2563 ยื่นภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เดือนภาษี พฤษภาคม 2563 ยื่นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เดือนภาษี มิถุนายน 2563 ยื่นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เดือนภาษีกรกฎาคม 2563 ยื่นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และเดือนภาษี สิงหาคม 2563 ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.