เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เบตง" เปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ่อน้ำร้อนบ้านนากอ สร้างงาน สร้างรายได้


13 มี.ค. 2563, 08:15"เบตง" เปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ่อน้ำร้อนบ้านนากอ สร้างงาน สร้างรายได้
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 12 มี.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ่อน้ำร้อนบ้านนากอ ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ชุมชนท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนบ้านนากอ และ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยอำเภอเบตง เป็นเมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบและครบวงจร  โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4   พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง  นายมะอิดรัน มามะ กลุ่มเยาวชนบ้านนากอ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  กล่าวว่า การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเป้าหมายสำคัญคือ มีความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน ประชาชนมีงาน  มีรายได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ซึ่ง อ.เบตง จ.ยะลา เป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติสวยงาม มีความหลากหลายของผู้คนทั้งชาติพันธุ์และศาสนามีความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร จึงเป็นต้นทุนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างรายได้จากผู้มาเยือน จากที่พัก อาหาร ของที่ระลึก และบริการต่างๆ อ.เบตง จึงได้ถูกกำหนดให้เป็นเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา และมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าตามลำดับ โดยพื้นที่บ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง เป็นอีกสถานที่หนึ่งใน  อ.เบตง ที่กำลังได้รับการฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างงาน รายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ กว่า 600 ครัวเรือน เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ   มีบ่อน้ำร้อน มีลำธาร มีป่าที่สมบูรณ์ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เคยถูกเลือกที่เป็นที่ตั้งชั่วคราวของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา ก่อน พ.ศ.2532 และที่สำคัญ พื้นที่แห่งนี้มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์โอรัง อัสรี ซึ่งเป็นบรรพบุรุษรุ่นแรกๆของคาบสมุทรมลายู อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 50 ครัวเรือน โดยแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้ จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เนื่องจากได้มีการริเริ่ม โดยคนในชุมชน และดำเนินการพัฒนาโดยกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ และมีบริหารจัดการโดยคนในชุมชน ผ่านวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน  ซึ่งในอนาคต เยาวชนจะรวมตัวเพื่อสร้างงาน ตามความสามารถแต่ละคน เช่น การจัดการท่องเที่ยว  มัคคุเทศน์  แปรรูปสินค้า ลดความเสี่ยงเรื่องยาเสพติด สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ประชาชนกว่า 600 ครัวเรือนต้องมีรายได้มากขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ คนในพื้นที่จะหวงแหนธรรมชาติ เพราะเป็นบ่อเกิดรายได้ และความยั่งยืน และจะช่วยกันดูความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย เพื่อรักษาโอกาสที่ดีในชีวิตที่เริ่มเกิดขึ้นในชุมชนและบ้านเกิดของเขา

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  กล่าวอีกว่า โครงการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน บ้านนากอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเบตง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต และการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ อาทิ บ่อน้ำพุร้อนและธารน้ำตกเย็น ผืนป่าฮาลาบาลาป่าอเมซอนแห่งเมืองไทย สัมผัสชีวิตประชาชนพื้นเมืองในนามของ “โอรังอัสรี” เป็นต้น การดำเนินการข้างต้น ศอ.บต. สนับสนุนผ่านกลุ่มวิสาหกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการการพัฒนาโดยนำความโดดเด่นของพื้นที่มาเป็นจุดขายการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่จะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง

ด้านนางฮาบูเซาะ ฮาแว ชาวบ้านนากอ กล่าวขอบคุณทางหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนฟื้นฟูและพัฒนาบ่อน้ำร้อนบ้านนากอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในอนาคต

สำหรับบ่อน้ำร้อนบ้านนากอแห่งนี้ได้ค้นพบเมื่อปี 2541 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ได้เริ่มค้นหาและสำรวจต้นกำเนิดธารน้ำอุ่น ซึ่งยังไม่มีใครค้นพบต้นกำเนิด ได้ทราบข้อมูลปากเปล่าจากผู้สูงอายุในพื้นที่ และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จนในที่สุดก็ค้นพบต้นกำเนิดของธารน้ำอุ่น คือบ่อน้ำร้อนบ้านนากอแห่งนี้ ซึ่งอยู่บนที่ดินของนายแวดาโอ๊ะ เจ๊ะแว อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านนากอ ปัจจุบันได้บริจาคที่ดินแห่งนี้ จำนวน 11 ไร่ ให้กับนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้อำเภอเบตง ให้กำกับดูแลและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.