วันที่ 30 พ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผอ.รร.อุทัยวิทยาคม รับมอบห้องสมุดอาเซียน


20 ก.พ. 2563, 17:06ผอ.รร.อุทัยวิทยาคม รับมอบห้องสมุดอาเซียน
วันที่ 20 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มล.สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยมี นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรม กรมอาเซียน นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 นางสมพร โต๋วสัจจา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงาน และมี นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รับมอบป้าย พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดงต้อนรับ นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเชียนในมิติต่างๆ และสาธิตกิจกรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่างๆ ของโรงเรียน จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน จากเจ้าหน้าที่กรมอาเซียน โดยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมนั้น เป็นโรงเรียนแห่งที่ 50 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากจำนวน 52 แห่ง ใน 52 จังหวัด ที่ทางกรมอาเซียนได้ดำเนินการแล้ว โดยมี เป้าหมาย ให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเท่ากับอายุของการก่อตั้งอาเชียนในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนั้น เพื่อหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเชียนสำหรับเยาวชน คณาจารย์ ชุมชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจน เยาวชน และประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ของไทย มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้ เกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่ ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน อีกด้วย

 

 

ทั้งนี้ การสร้างห้องสมุด อาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ นั้น ทางกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย ในการสร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้ และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนเยาวชนและชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและการพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน

โดยพิจารณาสรรหาโรงเรียนในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในแต่ละจังหวัด รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนติดกับมิตรประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียนที่มีพร้อมด้วยหนังสือสื่อการเรียนการสอน และบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์และจอภาพสำหรับการเรียนการสอน เป็นต้น

 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.