เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)คลัง ผุดมาตรการด้านภาษี-การเงิน ดูแลธุรกิจท่องเที่ยวลดผลกระทบสถานการณ์ไวรัสโคโรนา


5 ก.พ. 2563, 15:07คลัง ผุดมาตรการด้านภาษี-การเงิน ดูแลธุรกิจท่องเที่ยวลดผลกระทบสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
วันนี้ ( 5 ก.พ.63 ) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวปี 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประกอบด้วย มาตรการด้านภาษีและมาตรการด้านการเงินมาตรการด้านภาษี เช่น การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีแก่บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ออกไป 3 เดือน จากเดิมต้องยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของปี 2563 เป็นภายในเดือนมิถุนายนของปี 2563 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง และมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น (น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินฯ) 


ส่วนมาตรการด้านการเงิน เช่น มาตรการขยายเวลาชำระหนี้และค่าธรรมเนียมของสถานบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งนี้เชื่อว่ามาตรการการเงินการคลังข้างต้นนี้จะช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวปี 2563 ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยจะช่วยเสริมสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศได้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น รวมถึงบรรเทาผลกระทบให้แก่อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยด้วย


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.