เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รัฐบาลพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ เตรียมชงครม.เพิ่มเบี้ยจาก 800 เป็นพันบาท


26 ธ.ค. 2562, 17:05รัฐบาลพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ เตรียมชงครม.เพิ่มเบี้ยจาก 800 เป็นพันบาท
วันนี้ ( 26 ธ.ค. 62 ) ณ ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงแก่สื่อมวลชน ถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800บาท/เดือน เป็น1,000บาท/เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและฐานะของผู้พิการ ซึ่งส่วนมากเป็นผู้มีรายได้น้อยมากรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,000 บาท ตามรายงานการศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้มีผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 2.06 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ 2.06 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 4.8 พันล้านบาท/ปี ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้งบกลางของปีงบประมาณ2563 หรือ งบประมาณปี2564ที่ประชุมยังมีมติให้เร่งรัดการดำเนินการศึกษาสวัสดิการแก่ผู้พิการในภาพรวมทั้งระบบและพัฒนาฐานข้อมูลผู้พิการที่ครอบคลุมทั้งความรุนแรงของความพิการและสถานะทางเศรษฐกิจ และรวบรวมแผนงานงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ  เพื่อประเมินความใส่ใจของส่วนราชการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ อีกทั้ง  ให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินงานเรื่องการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และนำมารายงานในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งมีเป้าหมายเร่งด่วนคือ การส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำ เพราะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและมั่นคง
 
นอกจากนี้ยังได้เสนอชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพ สตรีพิการเป็นผู้แทนไทยในการลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ แทน ส.ว.มณเฑียร บุญตัน ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ด้วยRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.