เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ต่างหยิบยกปัญหาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่เข้าหารือ


7 พ.ย. 2562, 11:51ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ต่างหยิบยกปัญหาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่เข้าหารือ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสมัยประชุมครั้งที่ 2 วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2562 เริ่มเวลา 09.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ เป็นการปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่ได้หยิบยกปัญหความเดือนร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่เข้าหารือ โดยเฉพาะปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุดเสียหาย ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและตลิ่งริมน้ำทรุดตัว พร้อมเสนอแนะให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งนำญัตติที่สมาชิกเสนอเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการผันน้ำ เพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว ปัญหาพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนแหล่งน้ำและจากศัตรูพืชระบาด รวมถึงสมาชิกหยิบยกปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือโดยเร็วRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.