เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)​ครม. เห็นชอบ กฟภ.กู้ในประเทศ ลงทุน 5 แผนงานระยะยาว วงเงิน 3 พันล้านบาท


21 พ.ค. 2567, 14:29​ครม. เห็นชอบ กฟภ.กู้ในประเทศ ลงทุน 5 แผนงานระยะยาว วงเงิน 3 พันล้านบาท
วันนี้ ( 21 พ.ค.67 ) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (21 พฤษภาคม 2567) ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2566 จำนวน 5 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 3,052 ล้านบาท โดยให้ทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็น ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ โดยให้ กฟภ. จัดทำแผนการกู้เงินส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อบรรจุวงเงินกู้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณตามความเห็นของกระทรวงการคลังต่อไป

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กฟภ. ขอกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2566 จำนวน 5 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 3,052 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนในแผนงานดังกล่าว โดยรายละเอียดของแผนงานภายใต้กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 แผนงาน 

1. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2566 เป็นการกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบสื่อสารของ กฟภ. โดยจะพัฒนาโครงข่ายสื่อสารของ กฟภ. ให้ครอบคลุม และมีความมั่นคง สนับสนุนกระบวนการบริการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของสายงานต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยกระดับการบริการลูกค้าให้สะดวกรวดเร็ว และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2566-2568 เงินกู้ภายในประเทศ 300.00 ล้านบาท

2. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน (ระยะที่ 2) เป็นการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเหนือดินเป็นเคเบิลใต้ดินในพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 74 จังหวัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟภ. เพื่อเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามตามความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณทางด้านงานโยธา ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2566-2568 เงินกู้ภายในประเทศ 1,537.00 ล้านบาท

3. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และผังบริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ เพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED4 เป็นการปรับปรุงอาคาร 2 เป็นสำนักงานยุคใหม่ (Modern-Office) และเป็นอาคารประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Office) ได้รับรองตามมาตรฐาน-LEED โดยปัจจุบันอาคาร 2 เป็นอาคารเก่าที่มีอายุการใช้งานประมาณ 40 ปี ซึ่งมีสภาพอาคารที่เสื่อมโทรม ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2566-2568 เงินกู้ภายในประเทศ 302.00 ล้านบาท

4. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้าระยะที่ 2 ที่ผ่านมา กฟภ. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Substation Control System : CSCS) เพื่อใช้งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีสถานีไฟฟ้าที่ใช้งานระบบ CSCS จำนวน 653 สถานี ซึ่งมีหลายสถานีไฟฟ้าที่มีการใช้งานยาวนานเกินกว่า 10 ปี ทำให้อุปกรณ์หลักของระบบ CSCS เริ่มมีการชำรุดบ่อยครั้งและไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ดังกล่าวบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตไปแล้ว และอะไหล่รุ่นใหม่ไม่สามารถใช้ทดแทนรุ่นเก่าได้ จึงจำเป็นต้องรื้อถอนระบบ CSCS เดิมออกและติดตั้งระบบ CSCS ใหม่ทดแทน ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2566-2569 เงินกู้ภายในประเทศ 343.00 ล้านบาท

5. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2566 เป็นการพัฒนาแนวทางการบริหารและจัดการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องต่อทิศทางการดำเนินงานและแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมขีดความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2566-2567 เงินกู้ภายในประเทศ 570.00 ล้านบาท

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.