เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รบ.ร่วมมือเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ตั้งเป้าเปิด Biz Shop 77 จว.ทั่วประเทศ


20 พ.ค. 2567, 15:29รบ.ร่วมมือเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ตั้งเป้าเปิด Biz Shop 77 จว.ทั่วประเทศ
วันนี้ ( 20 พ.ค.67 ) ​นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชนและประชาชน เน้นสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง (Small and Medium Enterprises: SMEs) และขนาดย่อย (Micro SMEs) มุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น กระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเติบโต โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และร้านขายของฝากที่ระลึกเพื่อเปิดพื้นที่ให้สมาชิกเครือข่ายธุรกิจฯ นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเข้าจำหน่าย ซึ่งจะเพิ่มจาก 13 แห่งเดิม เพิ่มอีก 20 แห่งใน เฟส 2 และขยายจนครบ 77 จังหวัด เชื่อมั่นเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการ MOC Biz Club

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวได้สร้างพื้นที่ของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ ทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ มีการเชื่อมโยงทางการค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการขยายช่องทางการตลาดให้สมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club ผ่านการตั้งให้ร้านขายของฝากที่ระลึกที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด มีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเป็นร้าน Biz Shop เพื่อจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club ผ่านหน้าร้าน ส่งผลให้สินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในร้านได้รับความสนใจและมียอดขายสูงขึ้น

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ปัจจุบันมีร้าน Biz Shop จำนวนทั้งสิ้น 13 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง โดยมีเป้าหมายขยายร้าน Biz Shop เพิ่มขึ้นในเฟสที่ 2 ประมาณ 20 แห่ง และจะขยายอย่างต่อเนื่องให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สินค้าของสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งนี้พบว่า สมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club ที่นำสินค้าเข้าจำหน่ายใน Biz Shop สามารถขยายช่องทางการตลาดได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 

“นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สนับสนุนการต่อยอดสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการชุมชมทั่วประเทศ ส่งเสริมและพัฒนา SMEs และ Micro SMES ภายใต้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้เกิดความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งเปิดตลาดให้สินค้าท้องถิ่นเป็นที่รู้จักผ่านร้านค้า Biz Shop ทั่วไทย และขยายฐานคู่ค้าและลูกค้าไปพร้อมกัน มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีศักยภาพที่จะเติบโต สามารถสร้างรายได้ เพิ่มยอดขายและผลกำไรให้กับผู้ประกอบการ และทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น ส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศในภาพรวม”

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.