เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ราชกิจจาฯ ประกาศ! ให้วีซ่าฟรี "นักท่องเที่ยวอินเดีย" ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 11 พ.ย. 67


11 พ.ค. 2567, 09:37ราชกิจจาฯ ประกาศ! ให้วีซ่าฟรี "นักท่องเที่ยวอินเดีย" ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 11 พ.ย. 67
วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ

โดยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ในภาพรวมได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดีย ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวให้ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน (30 วัน)

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (6 เดือน)

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.