เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.1 ตรวจเยี่ยม กปน.มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน ย้ำห้ามเกี่ยวข้องทุจริตทุกรูปแบบ


19 เม.ย. 2567, 14:54มท.1 ตรวจเยี่ยม กปน.มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน ย้ำห้ามเกี่ยวข้องทุจริตทุกรูปแบบ
วันนี้ ( 19 เม.ย.67 ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MWA Convention Hall ชั้น 5 อาคารสุทธิอุทกากร (อาคาร 100 ปี) การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร และพนักงานการประปานครหลวง โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานกรรมการการประปานครหลวง คณะกรรมการการประปานครหลวง นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวง และพนักงานการประปานครหลวง เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนได้มอบนโยบายเน้นหนักในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือส่วนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยที่เราได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิด "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” เพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทำให้ทุก ๆ คนมีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างยั่งยืน จึงขอให้ได้ขับเคลื่อนงานตามแนวทางที่ได้มอบหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบังเกิดประโยชน์ต่อองค์กร ได้ประการที่สำคัญที่สุดคือ ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน

"สิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรการประปานครหลวง นั่นคือหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค่า และไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นหลักการทำงานที่ตนให้ความสำคัญมากที่สุด จึงขอเน้นย้ำให้พวกเราทุกคน ทั้งคณะกรรมการการประปานครหลวง และคณะผู้บริหารการประปานครหลวง จะต้องให้ความสำคัญสูงสุดเช่นกัน เพราะงานของการประปานครหลวงจะข้องเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การวางระบบบริการน้ำประปาให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านน้ำประปาให้กับประชาชน ผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ โปร่งใส รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด" นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ชาวการประปานครหลวง มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างกล้าหาญ ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ ดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของการประปานครหลวงประสบผลสำเร็จ ลุล่วงตามนโยบายที่ได้มอบไว้ สิ่งใดที่เคยเป็นข้อผิดพลาด ก็แก้ไขให้ถูกต้อง ยึดมั่นการทำงานตามระเบียบกฎหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการทำหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน ต่อไป

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.