เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)บอร์ด สสว.อนุมัติกองทุน 1 หมื่นล้านช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน-เติบโตอย่างเข้มแข็ง


21 ต.ค. 2562, 14:17บอร์ด สสว.อนุมัติกองทุน 1 หมื่นล้านช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน-เติบโตอย่างเข้มแข็ง
วันนี้ ( 21 ต.ค.62 ) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า SME เป็นอีกหนึ่งกลไกหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปข้างหน้าท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ ซึ่งการประชุมหารือร่วมกันวันนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง SMEที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งให้ สสว. เร่งรัดดำเนินการให้ SME ที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียนกับ สสว. ให้เรียบร้อย (ปัจจุบันประเทศไทยมี SME ประมาณ 3 ล้านกว่าราย) เพื่อจะได้รับประโยชน์และความช่วยเหลือจากภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันให้เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่าง SME สสว. กับสตาร์อัพ ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการอยู่ และให้เตรียมความพร้อมแรงงานของประเทศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดจนการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้คนไทยหรือแรงงานในประเทศมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาดและไม่ตกงาน ขณะเดียวกันให้มีการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องภาษาต่างประเทศในภาคบริการและท่องเที่ยว เช่น ภาษาอังกฤษ ฯลฯ รวมทั้งขับเคลื่อนสนับสนุน SME ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เช่น เรื่องของการผลิตเสื้อผ้า เป็นต้น และให้ดูแลครอบคลุมในภาคเกษตร และเศรษฐกิจฐานราก ให้ SME ได้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

    ภายหลังการประชุมฯ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุม สสว. ได้อนุมัติและเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562-2563 และให้จัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย กรอบวงเงินงบประมาณ 10,000 ล้านบาท ภายใต้มาตรการเพื่อการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ  

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.