เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.เห็นชอบร่างแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย วาระปี 66-70


27 ก.พ. 2567, 15:19ครม.เห็นชอบร่างแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย วาระปี 66-70
วันนี้ ( 27 ก.พ.67 ) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (1) ร่างแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย (Decent Work Country Program : DWCP) วาระปี 2566-2570 และร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่คุณค่าของประเทศไทย วาระปี 2566-2570 และ (2) ให้ปลัดกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในฐานะรัฐบาลไทย ร่วมกับผู้แทนองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ทั้งนี้ มีกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ พร้อมทั้งเปิดตัวแผนงาน DWCP วาระปี 2566-2570 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

ร่างแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย (DWCP) วาระปี 2566-2570 เป็นแผนงาน DWCP ฉบับที่ 2 ของไทย (ฉบับแรก คือ วาระปี 2562-2564 และขยายระยะเวลาไปจนถึงปี 2565) โดยแผนงาน DWCP เป็นกรอบความร่วมมือที่ ILO จัดทำร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการวางกลยุทธ์แนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจน โดยร่างแผนงาน DWCP วาระปี 2566-2570 มีประเด็นความสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. ความสำคัญที่ 1 อนาคต (Future) พัฒนาตลาดแรงงานไทยให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พัฒนาทักษะและอาชีพสำหรับแรงงานในอนาคต เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของไทยด้วยการให้สัตยาบันพิธีสารระหว่างประเทศ ปรับปรุงกฎหมายแรงงานไทย สร้างงานที่มีคุณค่าที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ

2. ความสำคัญที่ 2 เข้าถึง (Reach) รับรองการคุ้มครองทางสังคมและงานที่มีคุณค่าที่ครอบคลุมสำหรับทุกคน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อมอบสิทธิคุ้มครองที่ครอบคลุมและเพียงพอ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันสังคม

3. ความสำคัญที่ 3 เชื่อมต่อ (Connect) เสริมความแข็งแกร่งในการจัดการข้อมูล การสื่อสาร และศักยภาพของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมงานที่มีคุณค่า โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการกำหนดเป้าหมายและการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาฐานข้อมูล Big Data ระหว่างหน่วยงาน

ร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่คุณค่าของประเทศไทย วาระปี 2566-2570 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน 4 ฝ่าย ได้แก่ รัฐบาลไทย (กระทรวงแรงงาน) องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามแผนงาน DWCP วาระปี 2566-2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดแรงงานไทยให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมและเพียงพอสำหรับแรงงานทุกคน เสริมความเข้มแข็งในการจัดการข้อมูล สื่อสาร และศักยภาพของรัฐบาล ยึดประเด็นสำคัญ 3 ประการ ทั้งนี้ ILO จะให้ความช่วยเหลือในการระดมทรัพยากรและให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการตามแผนงาน DWCP รวมถึงให้การสนับสนุนงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้ร่างแผนงานฯ และร่างบันทึกความเข้าใจฯ ข้างต้น

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.