เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มติครม.อนุมัติหลักการยกเว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตโรงงาน


13 ก.พ. 2567, 16:35มติครม.อนุมัติหลักการยกเว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตโรงงาน
วันนี้ ( 13 ก.พ.67 ) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. (13 กุมภาพันธ์ 2567) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ เพื่อ 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนของผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับใบอนุญาต 2) ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ 3) สร้างแรงจูงใจให้มีการยื่นขอใบอนุญาตและใบรับรองเพิ่มมากขึ้น
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า อก. ได้มีการออกกฎกระทรวงบังคับใช้ ดังนี้ 
 
1. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต รวม 6 รายการ ได้แก่ 1) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ตรา มอก. 2) ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ 3) ใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่าย 4) คำขอย้ายสถานที่ 5) คำขอโอนใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต และ 6) กรณีใบอนุญาตหายหรือชำรุดเสียหายมาก
 
2. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมคำขอรับใบรับรอง ค่าธรรมเนียมใบรับรอง และค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับรอง ที่ครอบคลุมทั้งสิ้น 9 รายการ  โดยในวันนี้ อก. ได้นำเสนอการยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 รายการได้แก่ 1) คำขอรับใบรับรองมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง 2) ใบรับรองฯ และ 3) การต่ออายุใบรับรองฯ
 
ทั้งนี้ อก. ได้จัดทำรายงานประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐเสียรายได้จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประมาณ 21.6 ล้านบาท และจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมบางรายการสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง ประมาณ 1.4 ล้านบาท
 
โดยกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้ง 2 ฉบับนั้น จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.