เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เพื่อไทย ควง ก้าวไกล ยื่นร่างแก้ไขกฎหมายประชามติ หวังแก้ปมเสียงข้างมาก 2 ชั้น


1 ก.พ. 2567, 15:30เพื่อไทย ควง ก้าวไกล ยื่นร่างแก้ไขกฎหมายประชามติ หวังแก้ปมเสียงข้างมาก 2 ชั้น
วันนี้ ( 1 ก.พ.67 ) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับจากพรรคร่วมรัฐบาล โดยพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอ และฉบับจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยพรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอ

ประธานสภาฯ ระบุว่า จะนำร่างทั้ง 2 ฉบับนี้ส่งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคาดว่าจะเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากสภาฯ มีเวลาในสมัยประชุมนี้อีกไม่นาน ประมาณ 2 เดือนกว่าเท่านั้น

นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สส. พรรคเพื่อไทย 129 คน ร่วมกันลงชื่อ เพื่อขอแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 มาตรา 13 การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทำประชามติ ต้องมีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงและมีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้น หรือเสียงข้างมาก 2 ชั้น (Double majority) ซึ่งสุ่มเสี่ยงหากประชาชนไม่ออกมาใช้สิทธิหรือไม่ประสงค์ใช้สิทธิจะทำให้การออกเสียงประชามติเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต โดยเห็นว่าควรให้ใช้เสียงข้างมากตามหลักทั่วไป แต่ให้เกินเสียงของผู้ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียง เพื่อความถูกต้องชอบธรรม

นายชูศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ยังมีอีก 3 ประเด็นที่ควรแก้ไขไปพร้อมกัน คือ การออกเสียงลงคะแนนที่ต้องใช้งบประมาณราว 3,000 ล้านบาท จึงคิดว่าหากการออกเสียงประชามติใกล้เคียงกับวันเลือกตั้งทั่วไปหรือวันเลือกตั้งท้องถิ่น สมควรจะจัดพร้อมกันในวันเดียวได้ เพื่อประหยัดงบฯ และประชาชนก็ไม่ต้องออกมาใช้สิทธิหลายครั้ง ส่วนอีกประเด็นเห็นว่าควรใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาวิธีการออกเสียงลงมติ เช่น การส่งไปรษณีย์ การลงมติผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการรณรงค์เรื่องการออกเสียงประชามติ โดยบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรรัฐธรรมนูญว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาแสดงความคิดเห็นได้โดยเสมอภาค ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับทราบเรื่องการออกเสียงประชามติในเรื่องนั้น ๆ

ด้านนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า อยากให้ประชาชนมองว่าการแก้ไขกฎหมายประชามติในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประชามติหัวข้อใดก็ตาม ซึ่งร่างแก้ไขของพรรคก้าวไกลประกอบไปด้วยการแก้ไขใน 3 ประเด็น คือ ทำให้กติกามีความเป็นธรรมมากขึ้น เนื่องจากข้อกังวลของหลักการเสียงข้างมาก 2 ชั้น โดยเข้าใจว่าผู้ออกกติกานี้ตั้งใจให้ประชามติมีผลต่อประชาชนจำนวนมาก แต่มีความเสี่ยงเปิดช่องให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถาม ใช้วิธีการไม่ออกมาใช้สิทธิเพื่อให้ประชามติเรื่องนั้นตกไป จึงควรเปลี่ยนกติกาให้เป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่ง 1 ชั้น คือ ให้เสียงประชาชนผู้เห็นชอบมีเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ เรื่องการปลดล็อคให้ กกต. สามารถจัดให้ทำประชามติในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น เพื่อประหยัดงบฯ และยังเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับพรรคเพื่อไทย และทำให้ กกต. ยืดหยุ่นมากขึ้น ขณะเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้คณะรัฐมนตรีใช้เป็นข้ออ้างในการเลื่อนวันทำประชามติออกไป และสุดท้าย คือ ทำให้การเสนอให้มีการประชามติมีความทันสมัยมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถออกเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เพราะปัจจุบันการเข้าชื่อเสนอต้องพิมพ์เอกสารออกมาแล้วลงชื่อเท่านั้น ไม่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้

นอกจากนี้ นายพริษฐ์ ยังกล่าวว่า ประเด็นเพิ่มเติมของพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกลเห็นด้วยในหลักการอยู่แล้ว โดยจะดูรายละเอียดในร่างเพิ่มเติมว่าจะปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งกว่าฉบับปัจจุบันได้อย่างไร ทั้งนี้ ทั้งสองพรรคเห็นความจำเป็นในการนำเสนอการแก้ไขประชามติในทิศทางที่ค่อนข้างสอดคล้องกัน และแม้ว่าทั้งสองพรรคอาจจะอยู่กันคนละฝั่งในระบบรัฐสภา แต่ก็พร้อมร่วมมือกันในประเด็นที่เห็นด้วย ส่วนประเด็นที่เห็นต่างก็พร้อมแข่งขันกันเต็มที่ เพราะเป็นแนวทางที่ท้ายสุดประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับประชาชน

ส่วนความเห็นของ สว. ต่อร่างกฎหมายที่เสนอไปนั้น นายพริษฐ์ ระบุว่า หากร่างแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นกฎหมายปฏิรูป ก็จะต้องเข้าสู่การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มี สว. ร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งคิดว่าปัญหาเสียงข้างมาก 2 ชั้น ไม่ใช่ประเด็นใหม่สำหรับสมาชิกรัฐสภา ส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับ กกต. นั้น เคยเชิญหน่วยงานเข้าหารือแล้ว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.