เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.เห็นชอบตั้งบอร์ด NEDA ชุดใหม่ ต่ออายุ "ธงทอง" นั่งประธานอีกสมัย


23 ม.ค. 2567, 16:31ครม.เห็นชอบตั้งบอร์ด NEDA ชุดใหม่ ต่ออายุ "ธงทอง" นั่งประธานอีกสมัย
วันนี้ ( 23 ม.ค.67 ) นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (23 มกราคม 2567) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ การแต่งตั้ง ดังนี้

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายธนสาร ธรรมสอน เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ดังนี้  

1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ  
2. นายเสรี นนทสูติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางสาวเกตุสุดา สุประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายจักร บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.