เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กตป. กสทช. ผนึกความร่วมมือกับ มศว เปิดเวทีภาคตะวันออกเฉียงหนือ เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2566


3 ต.ค. 2566, 15:02กตป. กสทช. ผนึกความร่วมมือกับ มศว เปิดเวทีภาคตะวันออกเฉียงหนือ เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว) จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดนครราชสีมาการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน นอกจากนี้ยังได้แบ่งกลุ่มย่อยทำกิจกรรม Workshop เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมและสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง จัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการกำหนดนโยบายต่อไปในอนาคต


ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร ประธานและกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า “เราได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อก่อให้เกิดการผลักดันเชิงนโยบายอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของ กสทช. ในอนาคต โดยทาง กตป. เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึง ประชาชนทั่วไป ผู้ผลิต และผู้ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่า คิดเห็นต่อการทำงานของ กสทช. อย่างไร รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่การทำหน้าที่ของ กสทช. ซึ่งเป็นความท้าทาย ในความรับผิดชอบที่จะกำกับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการโทรทัศน์นั้นพัฒนาไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน


คำที่เกี่ยวข้อง : #โคราช   #ประชุม   #กสทช  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.