เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีมุทิตาจิต มอบตราตั้ง พระมงคลรัตนสุธี รองเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย


2 ต.ค. 2566, 05:19คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีมุทิตาจิต มอบตราตั้ง พระมงคลรัตนสุธี รองเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน 2566 เวลา 17.33 น. ณ อุโบสถ วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้มีพิธีมุทิตาจิตแต่งตั้ง พระมงคลรัตนสุธี (สุข สุขจิตโต น.ธ.เอก, พธ.บ., ร.ม.) เจ้าคณะอำเภอประทาย (ธ) ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย โดยมีพระเทพรัตนดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระราชวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) วัดวชิราลงกรณวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงปู่สามดง จนฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดอรัญพรหมาราม โดยมีพล.ต.ต.อิทธพล นาคำผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส และนายพันเลิศ วิชชาพิณ ประธานกรรมการบริษัท สยามวิชโก้ จำกัด ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมในพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งจากนั้น พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้อ่านอ่านคำสั่งแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย แล้วพระสงฆ์สมณศักดิ์ 12 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา คณะสงฆ์ ข้าราชการ และศิษยานุศิษย์ เข้าถวายมุทิตาสักการะเป็นเสร็จพิธี โดยมีพระสงฆ์ร่วมเป็นสิริมงคลได้แก่ พระครูวชิรปัญญานุยุตเจ้าคณะตำบลโคกกรวด (ธ) วัดป่าเสาหงส์ 2. พระครูปลัด ภูมิปัญญา ญาณสมุปนโน ประธานสงฆ์วัดป่าแสงธรรม สำหรับพระคุณเจ้าที่เป็นองค์เจริญชัยมงคลคาถาประกอบไปด้วย พระอุดมธีรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) วัดสุทธจินดา, พระศรีธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา (ธ) วัดป่าศรัทธารวม, พระครูปัญญาศีลโสภณ เจ้าคณะอำเภอจักราช-เฉลิมพระเกียรติ (ธ) วัดป่าคีรีวัลดิ์, พระครูธวัชชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว (ธ), พระครูโสภิตพรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอโนนแดง (ธ) วัดพรหมวิหาร, พระครูสิริเจติยาภิบาล เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน-ด่านขุนทด (ธ) วัดศาลาทอง, พระครูพิศาลปัญโญภาส เจ้าคณะอำเภอคง (ธ) วัดวะภูแก้ว, พระครูคุณสารสัมปัน เจ้าคณะอำเภอพิมาย (ธ) วัดป่าคุณสัมปันนาราม, พระครูสุวรรณเจติยานุกูล เจ้าคณะอำเภอชุมพวง-ห้วยแถลง (ธ) วัดป่าโนนมัน, พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ เจ้าคณะตำบลในเมือง-หัวทะเล (ธ) วัดสุทธจินดาพระครูปลัดศรัทธาวัฒน์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) วัดวชิราลงกรณวราราม, พระครูปลัด ธนภัทร อุตฒมปญโญ เสขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) วัดป่านาบุญ พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-หลานของเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลวัดศาลาลอยจำนวน 20 ทุน ๆ ละ 2,000.-บาท


พระมงคลรัตนสุธี (สุข สุขจิตฺโต) น.ธ.เอก, พธ.บ., ร.ม.สังกัด ธรรมยุติกนิกาย การศึกษานักธรรมชั้นเอก ปี ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ปี 2552 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) เมื่อปี 2555 เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย และเจ้าคณะอำเภอประทาย-โนนแดง  สมณศักดิ์ พ.ศ. 2556 เป็นพระครูปลัดธรรมนิติวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม) พ.ศ.2557 พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง), 12 สิงหาคม 2559 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลรัตนสุธี  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมาเจ้าคณะอำเภอประทาย (ธ) และ กต.ตร.สภ.เมืองนครราชสีมา


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.