เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นอภ.ศีขรภูมิ สั่งปลด "ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม" หลังชาวบ้านร้อง โทรหาไม่รับ-ตามตัวยาก


27 ก.ย. 2566, 18:57นอภ.ศีขรภูมิ สั่งปลด "ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม" หลังชาวบ้านร้อง โทรหาไม่รับ-ตามตัวยาก
 

จากกรณีชาวบ้านหนองขามหมู่ที่ 6 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ได้เดินทางมาร้องทุกข์กับนายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ เพื่อขอให้ทางนายอำเภอให้ถอดถอนนายวิชัย พนารินทร์ ผู้ใหญ่บ้านของตนให้พ้นจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองขาม ซึ่งในระหว่างปกครองอยู่ภายในหมู่บ้าน บริหารงานไม่โปร่งใสและไม่สามารถตรวจสอบได้ และการทำงานส่อไปในทางทุจริตหลายรายการ นอกจากนี้เวลามีธุระติดต่อยากมาก อยากจะไปหาที่บ้านผู้ใหญ่ก็ไม่เจอ โทรฯ ไปก็ไม่รับสายและหาตัวยากมาก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ ได้มีหนังสือเลขที่ 263/2566 วันที่ 19 ก.ย. 66 แจ้งไปยังนายพิชัย พนารินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ต.คาละแมะ ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว โดยหนังสือระบุว่าตามที่ชาวบ้านหนองขามหมู่ที่ 6 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ ได้ร่วมกันลงรายมือชื่อเพื่อเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านคือนายวิชัย พนารินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม ออกจากตำแหน่งตามาตรา 14(6) แห่งพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

ซึ่งต่อมาทางอำเภอศีขรภูมิ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเข้าชื่อถอดถอนนายวิชัย พนารินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม ออกจากตำแหน่งเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 แล้ว

ปรากฏว่าผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจำนวน 250 คน ได้มีราษฎรที่เข้าชื่อกันจำนวน 141 คน ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 และราษฎรผู้เข้าชื่อได้แจ้งยืนยันการเข้าชื่อจำนวน 128 คน จึงถือว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

จึงอาศัยอำนาจความตามมาตรา 14(6) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 จึงให้ผู้ใหญ่บ้านหนองขามหมู่ที่ 6 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน อนึ่งหากนายวิชัย พนารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ระบุข้อโต้แย้งข้อเท็จริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อนายอำเภอศีขรภูมิภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.