เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)จิตอาสา อ.นาด้วง รวมพลังทำควาดี "กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ"


12 มิ.ย. 2562, 13:30จิตอาสา อ.นาด้วง รวมพลังทำควาดี "กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ"
(12 มิ.ย. 62) ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่เทศบาลตำบลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรมดูแล รักษาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ พร้อมด้วย นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ประชาชน ร่วมกิจกรรม

 นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทั้งในส่วนของการจัดการแหล่งน้ำ การบริการจัดการน้ำ การสำรวจสิ่งกีดขวางทางน้ำ และการแก้ปัญหาผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่างๆ ที่เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของปัญหาและอุปสรรค ในการแก้ไข การจัดการเรื่องน้ำ

ทั้งนี้อำเภอนาด้วง พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ต่างตระหนักถึงความสำคัญ และคุ้มค่าของแหล่งทรัพยากร จึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมโครงการจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมขาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมใจกันจัดกิจกรรม ดูแล บำรุงรักษา และกำจัดวัชพืช เพื่อสนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันอนุรักษ์ บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เกิดการปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำสาธารณะ สามารถใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำดิบ ในการผลิตประปาของเทศบาลตำบลนาด้วง

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.