เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อบจ.กาฬสินธุ์ ติวเข้มหลักกฎหมายปกครองให้กับบุคลากรในสังกัด


20 ก.ย. 2566, 14:23อบจ.กาฬสินธุ์ ติวเข้มหลักกฎหมายปกครองให้กับบุคลากรในสังกัด
วันนี้ (20 ก.ย. 2566) เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 170 คนเข้าร่วมโครงการ โดยมีท่านตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานทางปกครองมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดบริการสาธารณะและการปฏิบัติราชการอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับสภาพปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง และการปฏิบัติหน้าที่ราชการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด ซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมการและการดำเนินการใดๆ ให้การปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองขึ้นในวันนี้


ด้านนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายมหาชนที่วางหลักด้านการจัดระเบียบบริหารราชการทางปกครอง มีความเกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรของฝ่ายปกครอง และการดำเนินกิจกรรมด้านการบริการสาธารณะของฝ่ายปกครอง รวมถึงการควบคุมการจัดบริการสาธารณะของฝ่ายปกครอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จึงขอให้ทุกท่านรักษาและยึดมั่นการทำงานภายใต้กฎหมายและระเบียบที่กำหนด และขอแสดงความชื่นชมกับการเอาใจใส่และให้ความร่วมมือของทุกท่านที่เข้ามาร่วมอบรมในวันนี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด ให้สามารถนำหลักปฏิบัติราชการที่ดี กรณีศึกษาจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดมาปรับใช้และเป็นเกราะสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติราชการต่อไป


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.