เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองผู้ว่าฯ เปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562


12 มิ.ย. 2562, 13:18รองผู้ว่าฯ เปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562
วันนี้ (12 มิ.ย. 62) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 โดยมี นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ และเป็นการดำเนินงานในลักษณะเชิงรุก เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังให้หน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น และรณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย เวทีเสวนาในหัวข้อ "เครือข่ายร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์ และการจัดนิทรรศการ" ให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ มติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบกำหนดให้ “วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” และรัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และได้มอบนโยบาย Zero Tolerance มุ่งมั่นปราบปราม และลงโทษผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด

 

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.