เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พ่อเมืองนครปฐม เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติวเข้มบทบาทหน้าที่ หลังเกิดกรณีกำนันนก  


19 ก.ย. 2566, 12:47พ่อเมืองนครปฐม เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติวเข้มบทบาทหน้าที่ หลังเกิดกรณีกำนันนก  
วันที่  19 กันยายน   2566  ที่ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  โดย นายสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายอาวุธปืน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับทราบนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดนครปฐม   เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงอุดมการณ์ในฐานะผู้นำปกครองท้องที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ แนวคิด และวิธีทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวอีกว่าวันนี้การดำเนินการได้มี 2 ส่วน คือในส่วนที่เป็นด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้นิมนต์พระมาเทศนาให้ตระหนักกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ส่วนฝ่ายปกครองได้ให้ความรู้ด้านกฏหมาย กฏระเบียบในการปฎิบัติตัวให้สมเกียรติ มีศักดิ์ศรีและทำหน้าที่ให้เหมาะสม
กับที่ชาวบ้านได้รับไว้วางเลือกเข้ามาทำหน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเรื่องร้องเรียนมาบ้างแต่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ โดยได้มีการลงโทษไปตามกระบวนการ และอยากให้มองคดีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของตังบุคคล อย่าเหมารวมทั้งหมด เพราะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีคนรักใคร่ก็มีอยู่มาก ส่วนตำบลตาก้อง ก็จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นผู้นำหน้าใหม่ก็ต้องรับทราบกระบวนการทำงานด้วย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า สำหรับอิทธิพลในพื้นที่ก็มีการตรวจสอบรายชื่ออยู่แล้วซึ่งจะมีการสำรวจซ้ำอีกโดยเป็นการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน และเป็นไปตามที่ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับมาแล้ว หากไม่เลิกพฤติกรรมจะมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป ทั้งนี้ในเรื่องของการเสนอชื่อกำนันนก ปลดจาก กตตร. นครปฐม ซึ่งมีการมองประเด็นว่ามีการแต่งตั้งชื่อมาด้วยความเกรงใจ เรื่องนี้จะมีคณะกรรมการคัดกรองเสนอชื่อขึ้นมาก่อนที่จะเสนอมายังผู้ว่าราชการจังหวัด โดยไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งด้วยความเกรงใจจากพื้นที่แน่นอน 

นอกจากนี้กรณี ความเป็นห่วงว่าหน่วยงานที่บริษัท 2 แห่ง ของกำนันนกและบิดา มีปัญหาที่ถูกตรวจสอบเรื่องการรับงาน หน่วยงานที่ได้เซ็นต์สัญญาไปแล้วก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จมิฉะนั้นก็จะถูกฟ้องร้องได้ โดยจะต้องดำเนินการอย่างโปร่ใสและหากประสงค์จะไม่ทำงานให้ก็ต้องมีการแจ้งความประสงค์ในส่วนที่กำลังรอดำเนินการ โดยตามหลักกระทรวงการคลังจะมีกฏระเบียบชัดเจนอยู่แล้วว่าบริษัทประเภทใดที่ถูกต้องห้ามบ้างในการรับเหมางานจากหน่วยงรัฐ ซึ่งจะมีส่วนที่สงสัยว่า กำนัน ผู้ใหญ่ บ้านจะมีส่วนเข้าไปช้องเกี่ยวเรื่องการรับเหมาได้หรือไม่ โดยหลักคือไม่เกี่ยวข้อง แต่จะมีผู้ที่เปิดบริษัทรับเหมา ก็ได้กำชับว่าให้มีความชัดเจนโปร่งใส่ในการเข้าประมูลรับงานด้วย

โดยอำเภอเมืองนครปฐม  มีกำนัน 23 คน ผู้ใหญ่บ้าน 183 คนรวม 206 คนอำเภอกำแพงแสน มีกำนัน 23  คนผู้ใหญ่บ้าน 183 คน
อำเภอดอนตูม มีกำนัน 8 คนผู้ใหญ่บ้าน 69 คน
อำเภอบางเลน  มีกำนัน 15 คนผู้ใหญ่บ้าน 165 คน 
อำเภอนครชัยศรี มีกำนัน 24 คนผู้ใหญ่บ้าน 84 คน 
อำเภอสามพราน มีกำนัน 14 คนผู้ใหญ่บ้าน 97 คน
อำเภอพุทธมณฑล มีกำนัน 3 คนผู้ใหญ่บ้าน 15 คน 

ซึ่งตอนนี้ ได้สั่งการให้ มีรักษาการกำนันนกตำบลตาก้อง ม.1 นายนายสุรสิทธิ์ ฉิ่งทองคำ  ผู้ใหญ่บ้าน  6  ต. ตาก้อง เป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งของ นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือกำนันนก ที่ถูกคุมขัง อยู่ในขณะนี้ และถูกสั่งปลดจากตำแหน่งแล้ว

รวมผู้เข้าร่วมฟัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 อำเภอ 903 คน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑1) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม การให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างความสมานฉันท์สามัคคี      ให้เกิดขึ้นในตำบล รวมทั้งเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆอีกหลายฉบับ จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนและ นำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับท้องที่ ประกอบกับสถานการณ์ที่ผ่านมา  ได้มีการก่อเหตุอาชญากรรมในจังหวัด โดยผู้กระทำได้มีหรือใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง  ในการก่อเหตุ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตกับผู้ถูกกระทำและยังกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย   โดยรวมของสังคม ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้นโยบายปราบปรามการทุจริตและผู้มีอิทธิพลตามท้องที่ต่าง ๆ เป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศ ทำให้ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน        ในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้ จังหวัดนครปฐมจึงต้องจัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม

คำที่เกี่ยวข้อง : #นครปฐม   #กำนัน   #ผู้ใหญ่บ้าน  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.