เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ยืนยันจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด งวด ก.ย.66 เข้าบัญชีผู้มีสิทธิภายใน 18 ก.ย.นี้


14 ก.ย. 2566, 15:17ยืนยันจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด งวด ก.ย.66 เข้าบัญชีผู้มีสิทธิภายใน 18 ก.ย.นี้
วันนี้ ( 14 ก.ย.66 ) นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวถึงสาเหตุการเลื่อนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนกันยายน 2566 ว่า เนื่องจากผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนจำนวนมากเกินกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งแต่ละเดือนจำนวนผู้รับเงินอุดหนุนจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอด จึงทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย อีกทั้งช่วงเดือนกันยายนยังเป็นช่วงรอยต่องบประมาณ ประกอบกับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จึงมีความล่าช้าเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้เร่งดำเนินการและยืนยันว่าสามารถจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนกันยายนได้ในวันที่ 18 กันยายนนี้

ส่วนกรณีที่แต่ละเดือนจำนวนผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงเตรียมมาตรการรองรับโดยนำจำนวนผู้รับเงินอุดหนุนฯ ปีที่ผ่านมาและสถิติที่เพิ่มขึ้นแต่ละเดือนมาเป็นแนวทางจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เพียงพอ

สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกินประมาณกว่า 2.3 ล้านคน โดยคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนฯ จะต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองเลี้ยงดูเด็ก และมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนฯ ได้ 2 ช่องทางคือ ลงทะเบียนผ่านแอxพลิเคชันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและยื่นคำร้องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.