เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รมว.พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว


4 ก.ย. 2566, 05:32รมว.พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
วันนี้(3 ก.ย. 66) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร  เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมให้การช่วยเหลือ เด็กหญิงปวรา รอดรัตน์ อายุ 10 ปี ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 40/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยครอบครัวมีความเดือดร้อน เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ สำหนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมด้วยจังหวัดชุมพร โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนางขนิษฐา พูลศิริรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ร่วมถึงถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เด็กหญิงปวราฯ  ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และครอบครัว โดยได้พูดคุย และให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องซักผ้า เครื่องรีดผ้า โต๊ะรีดผ้า และอุปกรณ์อื่นๆ แก่นางสาวกันต์กนิษฐ์ ซึ่งเป็นมารดาของเด็กหญิงปวรา เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพรับจ้างซักรีดเสื้อผ้า หารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว และเลี้ยงดูบุตรที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก พร้อมได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ 

สำหรับครอบครัวของผู้ประสบปัญหา มีนางสาวกันต์กนิษฐ์ รอดรัตน์ อายุ 35 ปี มารดา เป็นหัวหน้าครอบครัว มีบุตรสองคนได้แก่ เด็กหญิงปวรา รอดรัตน์ อายุ 10 ปี และเด็กหญิงกัญญาภัค รอดรัตน์ อายุ 5 ปี (น้องสาว) ซึ่งนางสาวกันต์กนิษฐ์ได้แยกทางกับสามีตั้งแต่บุตรคนโตอายุ 6 ปี โดยสามีได้ทอดทิ้งไปเมื่อ 4 ปีก่อน หลังจากทราบว่าเด็กหญิงปวราฯ บุตรคนโตป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว นางสาวกันต์กนิษฐ์ฯ ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากตนได้ลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเด็กหญิงปวรา ฯ ซึ่งปัจจุบันป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้าย ครอบครัวมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ นายจีระศักดิ์(ตา) เดือนละ 600 บาท, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของนางอุไร(ยาย) เดือนละ 700 บาท, ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของนางอุไรฯ เดือนละ 1,000 บาท เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของเด็กหญิงกัญญาภัค เดือนละ 600 บาท และรายได้จากสวัสดิการที่ได้จากการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 300 บาท รวมรายได้ของครอบครัวเดือนละ 3,800 บาท โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลนาชะอัง ได้พิจารณาเห็นถึงความเดือดร้อนของครอบครัวเด็กหญิงปวราฯ จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือ พร้อมประสานความช่วยเหลือไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบาย ในการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อพัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสังคม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม  โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายด้านสังคมที่เข้มแข็ง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 77 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและบริการสวัสดิการสังคม สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ครอบคลุมทุกภารกิจของทุกส่วนราชการ ในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง  โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลนาชะอัง  เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล สามารถเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ  เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา ให้เข้าถึงสิทธิ ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที พร้อมทั้งยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในชุมชน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.