เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรมการค้าต่างประเทศ ยกเลิกควบคุมการส่งออกถ่านหิน ลดความซ้ำซ้อนกำกับดูแล


30 ส.ค. 2566, 15:48กรมการค้าต่างประเทศ ยกเลิกควบคุมการส่งออกถ่านหิน ลดความซ้ำซ้อนกำกับดูแล
วันนี้ ( 30 ส.ค.66 ) นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2541 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อลดความซ้ำซ้อนทางกฎหมายในการกำกับดูแลการส่งออกถ่านหินที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศ เนื่องจากตั้งแต่ปี 2564 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. 2564 โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กำหนดห้ามส่งออกถ่านหินที่มีถิ่นกำเนิดในราชอาณาจักรและเขตไหล่ทวีป ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้ การยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ฉบับดังกล่าว มีผลให้ถ่านหินที่นำเข้า สามารถส่งออกได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ระหว่างปี 2563 - 2564 ไทยมีการส่งออกถ่านหินเฉลี่ยปีละ 0.11 ล้านตัน และในปี 2565 มีปริมาณ 0.18 ล้านตัน มูลค่า 1,262 ล้านบาท แหล่งส่งออกของไทยที่สำคัญ คือ กัมพูชา บังคลาเทศ ขณะเดียวกัน มีการนำเข้าปริมาณ 21 ล้านตัน มูลค่า 94,895 ล้านบาท แหล่งนำเข้าสำคัญ คือ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.