เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นนายกรัฐมนตรี


23 ส.ค. 2566, 18:40

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ ( 23 ส.ค.66 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

จึงแต่งตั้งให้ นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร©2018 ONBNEWS. All rights reserved.