เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เหล่ากาชาด ภาค 5 จัดการประชุม สัมมนาหาแนวทางการจัดการบริหารและหางบประมาณ ใน 6 จังหวัด ประสานการดำเนินการให้บรรลุการบริหารและจัดการ


9 มิ.ย. 2566, 10:52เหล่ากาชาด ภาค 5 จัดการประชุม สัมมนาหาแนวทางการจัดการบริหารและหางบประมาณ ใน 6 จังหวัด ประสานการดำเนินการให้บรรลุการบริหารและจัดการ
เมื่อวานนี้ (8 มิ.ย. 66) นางนุชจรินทร์ บุญทัน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในนามของคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 ครั้งที่ 2/2566 ณ จังหวัดสุรินทร์ ในวันนี้


การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์ และนครราชสีมา รวม 6 จังหวัด ซึ่งครั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ และสมาชิกได้มีโอกาสพบปะ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ รวมทั้งได้รับทราบนโยบายของสภากาชาดไทย และสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ และสมาชิก รวมทั้งสิ้น 940 คน

การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าคหบดี ในจังหวัดสุรินทร์ บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ภาค 5 ทุกคน เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์ และจังหวัดนครราชสีมา รวม 6 จังหวัด
ขณะที่ นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไท ได้กล่าวว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ภาค 5  ทุกท่าน วันนี้ผมได้มาเป็นประธานในการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์ และจังหวัดนครราชสีมา รวม 6 จังหวัด    ในวันนี้ ผมขอเรียนว่า จังหวัดสุรินทร์ แบ่งการปกครองออกเป็น 17 อำเภอ 158 ตำบล 2,122 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณที่บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม นอกจากนี้ ยังมี

เป็นที่ทราบกันดีว่า ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด คือ การบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบสาธารณภัย พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส การรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ สนับสนุนส่งเสริมกิจการ ยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย การดำเนินตามโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด การสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยสนับสนุนจังหวัด ในการช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ โดยทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้

ต่างทำงานด้วยความเสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ โดยไม่เห็นแก่ความ เหน็ดเหนื่อย และไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ซึ่งผลงานของท่านทั้งหลาย เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาบุคคลทั่วไป ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสพบปะกับท่านทั้งหลายในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานแล้ว คงจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ ในภาค 5 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.