เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีศรีลังกา เฝ้าฯ


3 มิ.ย. 2566, 08:43

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีศรีลังกา เฝ้าฯวันที่ 2 มิถุนายน2566 เวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  นายลวรณ  แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


ต่อจากนั้น เวลา 19.20 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทิเนศ  คุณวรรเทนะ (Honourable Dinesh Gunawardena) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1– 2 มิถุนายน 2566

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ เมื่อเดือนธันวาคม 2542 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเมตตาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นจุดมุ่งหมายในการดำเนินการขององค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ ประเทศไทยและคณะสงฆ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาที่เป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากประชาชนชาวไทย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็น  พุทธมามกะ และทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และทรงกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเป็นพระราชพิธีสำคัญที่ทรงถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีตลอดมา


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.