เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2566 ตั้งเปรียญพระภิกษุสามเณร


3 มิ.ย. 2566, 08:38

"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2566  ตั้งเปรียญพระภิกษุสามเณรวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 17.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญ พระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช 2566 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนทุกเล่ม ที่ทรงพระราชอุทิศ เสร็จแล้ว 


เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้น ทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ 


 

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดยศเปรียญ แด่พระภิกษุ   สามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ประจำปี 2566 จำนวน 354 รูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2566 ในหัวข้อ คบคนให้ดูหน้า  จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ เรือเอกหญิง สุธิญา  พูนเอียด  นายธีรวีร์  แพบัว และรองศาสตราจารย์ โกวิทย์  พิมพวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา 
ถวายอดิเรก 

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.