เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ.กำหนดฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 กรณีแผ่นดินไหว


26 พ.ค. 2566, 13:14ปภ.กำหนดฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 กรณีแผ่นดินไหว
วันนี้ ( 26 พ.ค.66 ) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทดสอบกลไกการปฎิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤติด้านสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว และซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวทางระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับอำนวยการ และระดับปฏิบัติ ให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยแก่ภาคประชาชน ซึ่งมีการจำลองสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหว บริเวณรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยจัดการฝึกในรูปแบบการฝึกอภิปราย ได้แก่ การ Workshop และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) และการฝึกปฏิบัติ (DRILL) 3 สถานี ได้แก่ สถานีการกู้ชีพกู้ภัย-ค้นหาผู้รอดชีวิตทางน้ำ สถานี การกู้ชีพกู้ภัย-ค้นหาผู้รอดชีวิตทางอากาศ และสถานีการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ประชาชน มูลนิธิ อาสาสมัครรวมกว่า 350 คน 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.