เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อบจ.ชลบุรี จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566


2 พ.ค. 2566, 12:42อบจ.ชลบุรี จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566
ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริตเกี่ยวกับ มาตรการ no gift policy มีการเฝ้าระวัง และร่วมกันต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงานและเน้นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีการสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริตส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจึงได้ดำเนินจัดโครงการดังกล่าวขึ้น มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างรวมทั้งสิ้น150คนซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากนายปรีชา แนบถนอม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกัน การทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (หรือ ป.ป.ช.)ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ

คำที่เกี่ยวข้อง : #ชลบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.