เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ราษฏรและเกษตรกร 2 อำเภอ


31 มี.ค. 2566, 14:33กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ราษฏรและเกษตรกร 2 อำเภอ
วันนี้ 31 มีนาคม 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จำนวน 22.020 ตันแก่เกษตรกรตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ มีเกษตรกรจำนวน 215 ราย 12 หมู่บ้าน ที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนรูในห้วงเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้าง ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นพื้นที่ 1,468 ไร่
ต่อมาเวลา ในเวลา 11.00 น.ที่โรงเรียนบ้านดงถาวร ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จำนวน 47.175 ตัน แก่เกษตรกรตำบลกุดหวาย จำนวน 314 ราย 10 หมู่บ้าน ที่ประสบปัญหาอุทกภัย จากพายุโนรูในห้วงเดือนกันยายน 2565 เช่นกัน ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหาย 3,145 ไร่

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดีของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏร ที่ประสบอุทกภัยในฤดูกาลปลูกข้าวปีที่ผ่านมา เพื่อพื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่ง

   

ในปีพุทธศักราช 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ และต่อมาในปี 2556 มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ขึ้น เพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน

ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ มีกลุ่มเกษตรกร 11 กลุ่ม ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอจอมพระ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอสำโรงทาบ และอำเภอสังขะ จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มเกษตรกรในอำเภอลำปลายมาศ จำนวน 1 กลุ่ม และจังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรในอำเภอราษีไศล จำนวน 1 ราย 

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ของมูลนิธิชัยพัฒนากลุ่มจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ดูแลตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนตรวจแปลงนาและตรวจสอบพันธุ์ข้าว โดยมีกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และเจ้าของแปลงนา ร่วมกันตรวจสอบ

          

 
 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.