เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏร 2 ตำบล


27 มี.ค. 2566, 15:14กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏร 2 ตำบล
ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านขนวน ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี มอบ เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งผลิต โดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยใน 2 ตำบล คือ ตำบลประดู่ และ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

โดยได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะสิ 105 จำนวน 37.305 ตัน แก่เกษตรกร 9 หมู่บ้านในตำบลประดู่ จำนวน 369 ราย ที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโนรูพี่พัดเข้าประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดของภาคอีสาน ซึ่งเกษตรกรตำบลประดู่ ประสบปัญหาน้ำท่วมนาข้าว 2,487 ไร่ เสียหาย ให้ต้นข้าวเน่าเสียไม่สามารถให้ผลผลิตได้

จากนั้น ในเวลา 11.00 น.ที่ศาลาวัดบ้านหนองแคน ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 แก่เกษตรกรและราษฎรที่ประสบภัยในตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 37.305 ตัน แก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หอมมะลิ 105 พระราชทาน " เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านหนองแคน ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 18 รายที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พื้นที่ผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน 75 ไร่ ได้รับความเสียหาย

 


และเมื่อวันที่19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาหมู่บ้านอาลึตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ในปีพุทธศักราช 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 จำนวน 28.965 ตัน แก่เกษตรกร 6 หมู่บ้าน ใน ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์จำนวน 258 ราย ที่ประสบอุทกภัยอันเป็นผลกระทบจาก พายุโนรูส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหาย จำนวน 1,931 ไร่

ซึ่งในปีพุทธศักราช 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ และต่อมาในปี 2556 มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ขึ้น เพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ มีกลุ่มเกษตรกร 11 กลุ่ม ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอจอมพระ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอชุมพลบุรี

อำเภอสำโรงทาบ และอำเภอสังขะ จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มเกษตรกรในอำเภอลำปลายมาศ จำนวน 1 กลุ่ม และ จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรในอำเภอราษีไศล จำนวน 1 ราย
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน 'เพื่อนช่วยเพื่อน' ของมูลนิธิชัยพัฒนา ทุกกลุ่มจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมล็ดพันธุ์ข้าว ดูแลตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาจะมีการ
ตรวจแปลงนาและตรวจสอบพันธุ์ข้าว โดยมีกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และเจ้าของแปลงนา ร่วมกันตรวจสอบ

 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดีของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรที่ประสบอุทกภัยในฤดูกาลปลูกข้าวปีที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วย เมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่งRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.