เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้ตรวจการณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการคณะสงฆ์ศรีสะเกษ (ธ) ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน ประจำปี พ.ศ.2566


23 มี.ค. 2566, 11:37เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้ตรวจการณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการคณะสงฆ์ศรีสะเกษ (ธ) ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน ประจำปี พ.ศ.2566
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  พระเทพวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะผู้ตรวจการณ์ คณะสงฆ์ภาค 10 (ธ) พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจการณ์ ประกอบด้วย พระราชธรรมกวี วัดสัมมาชัญญาวาส พระราชวราจารย์ วัดบวรมงคล พระญาณรักขิต วัดวีระวงศาวาส พระกิตติสารสุธี วัดปทุมวนาราม พระอมรโมลี วัดปทุมวนาราม พระครูปลัด เกษมศักดิ์ สิริธมฺโม วัดบวรมงคล และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการคณะสงฆ์ศรีสะเกษ (ธ) ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) พระครูสิริวินัยวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมือง – วังหิน (ธ) พระครูสิริรัตนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์ (ธ) และพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) นำคณะสงฆ์ธรรมยุตในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ มารับการตรวจเยี่ยม และมี นายอัครนันท์ นนทา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ นายสมยศ พันธ์มา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา พร้อมด้วย ผู้เกี่ยวข้อง มาถวายการต้อนรับ

โดยหลังจากที่ได้มีการประชุมตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ธรรมยุตศรีสะเกษแล้ว พระครูโกศลสิกขกิจ ได้นำคณะผู้ตรวจการณ์ คณะสงฆ์ภาค 10 (ธ) ไปเยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในวัดไพรพัฒนา ซึ่งมีการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เพื่อเปิดสอนให้ความรู้ด้านวิชาชีพต่างๆ แก่เด็กนักเรียนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา จากนั้น ได้นำคณะไปเยี่ยมชมจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา ช่องสะงำ เยี่ยมชมจุดชมวิวผาพญากูปรี ซึ่งมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวให้ประชาชนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าเดิม และได้ถวายน้ำดื่ม กาแฟตราพญากูปรี ให้กับคณะผู้ตรวจการณ์ได้ชิมรสชาติกาแฟที่ปลูกต้นกาแฟขึ้นมาเองในเขต อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) กล่าวว่า คณะสงฆ์ศรีสะเกษธรรมยุตมีนโยบายเชิดชูพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการบริหารกิจการของคณะสงฆ์และพัฒนาองค์กรทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแพร่ ด้านการสาธารณูปโภค และด้านการสาธารณะสงเคราะห์อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยได้มีการแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษธรรมยุตทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อช่วยเหลืองานของพระวินัยเมธี เจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ(ธ.) ดำเนินการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม – แผนกบาลี ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรเรียนรู้หลักธรรม สามารถนำไปปฏิบัติ และนำไปเผยแผ่สู่ประชาชนได้ และได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในพระรัตนตรัย มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริม และได้เป็นผู้นำในโครงการอนุรักษ์และปลูกป่า เป็นต้น

พระเทพวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะผู้ตรวจการณ์ คณะสงฆ์ภาค 10 (ธ) กล่าวว่า เนื่องจากว่าเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตคือสมเด็จพระสังฆราชทรงมีบัญชาแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ทั่วประเทศแบ่งกันเป็นสายไป โดยสายนี้เป็นของเจ้าคณะภาค 9 วัดปทุมวนาราม เป็นประธานผู้ตรวจการณ์ แต่ว่า พระเทพดิลก ติดกิจของสงฆ์ที่สำคัญมากไม่สามารถมาได้ อาตมาภาพจึงได้รับมอบหมายให้มาแทน ซึ่งการมาตรวจก็หมายความว่ามาให้กำลังใจ และเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆของคณะสงฆ์ของ จ.ศรีสะเกษ อาตมาภาพได้พบเห็นว่า พระวินัยเมธี เจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ และคณะสงฆ์ศรีสะเกษ (ธ.) มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้ร่วมกันบริหารงานและพัฒนางานของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดไพรพัฒนามีการพัฒนาทุกด้านเป็นอย่างดียิ่ง นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีและนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคณะสงฆ์ธรรมยุต  ต่อจากนี้ อาตมาภาพและคณะก็จะได้เดินทางไปตรวจที่ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ  และ  จ.ยโสธร  ตามลำดับต่อไปRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.