เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)จ.นราฯ จัดงานวัน "อปพร. แห่งชาติ" เพื่อเชิดชูเกียรติสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้เสียสละเวลา อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์


23 มี.ค. 2566, 10:27จ.นราฯ จัดงานวัน "อปพร. แห่งชาติ" เพื่อเชิดชูเกียรติสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้เสียสละเวลา อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์
วันนี้ 23 มี.ค. 66 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวัน "อปพร. แห่งชาติ" ประจำปี 2566 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้อ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมกับให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน วัน "อปพร. แห่งชาติ" ประจำปี 2566 พร้อมกับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อพปร. ดีเด่น ประจำปี 2566 ให้แก่ นางสายใจ พรหมจันทร์ ซึ่งเป็น อพปร ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ และมอบรางวัลการแข่งขันทักษะด้านการกู้ภัย ให้แก่ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม อพปร อำเภอเมืองนราธิวาส ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม อพปร อำเภอแว้ง และ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม อำเภอตากใบ

 

 

 จากนั้นได้ให้โอวาท พร้อมตรวจเยี่ยมทักทายเจ้าหน้าที่ อปพร. ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยในงานวันนี้มีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ผู้นำ อปพร. และสมาชิก อปพร. เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

 


สืบเนื่องจากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เสียสละเวลา อุทิศ ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ รวมทั้งความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือสังคม และผู้ประสบสาธารณภัย โดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน โดยในส่วนของจังหวัดนราธิวาส อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นกำลังหลักที่สำคัญในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย ช่วยเหลือทางราชการด้วยดีเสมอมา อีกทั้งยังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือราชการด้านอื่น ๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.