เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง 66


22 มี.ค. 2566, 15:21สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง 66
วันนี้ 22 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อาคารอบจ.(หลังเก่า) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุ  ทองดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง 66”โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน และโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และบรรยายพิเศษเรื่อง“ความร่วมมือของสื่อมวลชนและพัฒนาเครือข่าย (อป.มช.) เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม” พร้อมด้วย นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี นายนิรันดร์  บุญราช หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการ

มีส่วนร่วม นายฤทธิรงค์  แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมือง สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี นางกัลยา  เขียวเปลื้อง ผอ.สวท.กาญจนบุรี สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการเสวนากว่า ๓0 คน   

นายอนุ  ทองดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น  มีรายละเอียดและข้อปฏิบัติแตกต่างจากเดิมที่สื่อมวลชนและประชาชนควรรับทราบหลายประการ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี  จึงจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง 66”ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเพื่อนำข้อมูลข่าวสารจากการเสวนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามกฎหมาย  โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทาง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งเน้นให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสนใจเข้ามา มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง  ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยจิตสำนึกที่เป็นอิสระ สามารถกลั่นกรองคุณสมบัติของนักการเมืองทุกระดับได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองทุกระดับเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประชาชน  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ตลอดจนองค์กรทางการเมือง และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และไม่กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย  และช่วยกันทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม

จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 5 เขต ได้แก่ 

                        เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาญจนบุรี (ยกเว้นตำบลบ้านเก่า) และอำเภอบ่อพลอย (เฉพาะตำบลหนองกุ่ม)

                        เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอด่านมะขามเตี้ย, อำเภอท่าม่วง และอำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ ตำบลดอนเจดีย์ และตำบลหนองสาหร่าย)

                        เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอท่ามะกาและอำเภอพนมทวน (ยกเว้นตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ ตำบลดอนเจดีย์ และตำบลหนองสาหร่าย)

                        เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอห้วยกระเจา, อำเภอเลาขวัญ, อำเภอหนองปรือ และอำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม)

                        เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอสังขละบุรี, อำเภอทองผาภูมิ, อำเภอศรีสวัสดิ์, อำเภอไทรโยค และอำเภอเมืองกาญจนบุรี (เฉพาะตำบลบ้านเก่า) 


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.