เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)




พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"


11 มี.ค. 2566, 08:29





พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"



วันที่ 10 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 25 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการกองทัพบก และพระราชทาน พระยศเป็น พลตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน










©2018 ONBNEWS. All rights reserved.