เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
"ในหลวง-พระราชินี" ทรงประกอบพิธีสมโภช "พระพุทธธรรมกายเทพมงคล"


6 ก.พ. 2566, 08:26

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงประกอบพิธีสมโภช "พระพุทธธรรมกายเทพมงคล"วันนี้ (5 ก.พ. 66) เมื่อเวลา 17.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการวัดปากน้ำ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ


การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานประวัติและความเป็นมาในการจัดสร้าง “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรัณฑ์ แล้วทรงบรรจุพระกรัณฑ์ลงในพระเจดีย์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานในบุษบกหน้าองค์ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล”

เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณหน้าองค์ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินในการสร้าง “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา สำหรับเชิญไปประดิษฐานภายในฐาน “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ชั้นที่ 1 ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

ในโอกาสนี้ พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำถวายพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” (จำลอง) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

“พระพุทธธรรมกายเทพมงคล”เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วย เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ภายในพระเกตุพระพุทธธรรมกายเทพมงคล บรรจุดอกบัวสัตตบงกช หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6กิโลกรัม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ขณะที่หัวใจหล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัมเช่นกัน นำไปบรรจุบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของพระพุทธรูป มีขนาดหน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตร พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ คณะสงฆ์วัดปากน้ำ และคณะศิษยานุศิษย์ มีดำริก่อสร้างขึ้น โดยถือคติแห่งปฏิภาคนิมิต ที่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รูปที่ 7 ได้อรรถาธิบายไว้ในวิธีการเจริญพุทธวิปัสสนากัมมัฏฐาน และถวายพระนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อจรรโลง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเชิดชูประติมากรรมการสร้างพระพุทธรูปอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

วัดปากน้ำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ริมคลองหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม ก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดหน้าวัดอรุณราชวราราม และกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดปากน้ำ และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากพระมหากษัตริย์ไทยมาโดยตลอด อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายทุกปีอย่างต่อเนื่อง


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.