เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)แสดงความยินดี คนพิการต้นแบบ ปี 65 ในงานวันคนพิการสากล จ.กาญจนบุรี


24 ม.ค. 2566, 18:08แสดงความยินดี คนพิการต้นแบบ ปี 65 ในงานวันคนพิการสากล จ.กาญจนบุรี
วันนี้ 24 ม.ค. 2566 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565 ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี  โดย นายชูศักดิ์ แม้นทิม  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวรุ่งนภา ท่านกเอี้ยง ตัวแทนคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วย นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการ ครอบครัวผู้พิการ อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และประชาชนร่วมงานจำนวน 850 คน

 

จังหวัดกาญจนบุรี โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดกาญจนบุรี ผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565  โดยในปี ๒๕๖๕ องค์การสหประชาติได้กำหนดประเด็นหลัก  คือ “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป และเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ และคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป

 

ทั้งนี้ ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คนพิการต้นแบบประจำปี 2565 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวบัณฑิตา ขาวบาง  อายุ 32 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  และได้มอบป้ายสัญลักษณ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน จำนวน 4 แห่ง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านคนพิการ จำนวน 8 แห่ง และมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ

 

กิจกรรมภายในงาน มีการร้องเพลงของศิลปินวง “พีเค โฟล์ค” การแสดงความสามารถของเด็กพิการ การเสวนาทางวิชาการ การจับสลากมอบของขวัญซึ่งได้รับการบริจาคจากสถานประกอบการ ห้างร้านและหน่วยงาน ให้กับคนพิการที่มาร่วมงาน และการจัดนิทรรศการภายใต้การบูรณาการงานด้านคนพิการจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

                          


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.