เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"องคมนตรี" ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ จ.ลพบุรี แนะแนวทางทำประโยชน์สูงสุด (ชมคลิป)


27 ก.ย. 2562, 14:54"องคมนตรี" ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ จ.ลพบุรี แนะแนวทางทำประโยชน์สูงสุด (ชมคลิป)
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า พลอากาศเอก ชลิต   พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดลพบุรี   โดยมีนายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์   ผวจ.ลพบุรี  นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10  และ หน.ส่วนราชการให้การต้อนรับ

 

พลอากาศเอก ชลิต   ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศ์ พระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรจำนวน 26 โครงการ ที่สร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรเสมอมา


 ทั้งนี้ในอดีต  ต.ห้วยหิน ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร     ดังนั้นราษฎร ต.ห้วยหิน จึงได้ขอพระราชทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538   โดยเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2549   ปัจจุบันราษฎรมีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านห้วยหิน จำนวน 58 ครัวเรือน และบ้านเนินทองพัฒนา จำนวน 82 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 1,400 ไร่ และยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ราษฎรได้สร้างการมีส่วนร่วมโดยรวมกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 72 ราย เพื่อบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษาระบบชลประทานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคน

 


ต่อมา องคมนตรีและคณะฯ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับสอง อ.สระโบสถ์  จ.ลพบุรี เพื่อพบปะเยี่ยมราษฎรและกลุ่มผู้ใช้น้ำอ.สระโบสถ์  และรับทราบชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของราษฎร   ตลอดจนตรวจดูความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี 2547 และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 พระราชทานพระราชดำริสรุปความว่า “ควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้ำตอนบนของลำน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักไว้ให้มาก เพื่อใช้ด้านการเกษตรและป้องกันอุทกภัย เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนป่าสักมีมาก ให้พิจารณาจัดเก็บกักให้เหมาะสม” ต่อมากรมชลประทาน จึงพิจารณาเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ และตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี พบว่าอ่างเก็บน้ำวังมโนราห์ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2527 ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก มีขนาดความจุประมาณ 340,000 ลูกบาศก์เมตร ได้ชำรุดและมีปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอกับการขยายตัวของชุมชน จึงได้มีการศึกษาเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำวังมโนราห์ โดยพิจารณาแนวทางการพัฒนาเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน และตั้งชื่อโครงการใหม่ให้ตรงกับชื่อลำห้วยที่ไหลผ่าน จากอ่างเก็บน้ำวังมโนราห์ เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยซับสอง ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่การเกษตรประมาณ 2,000 ไร่ ในเขตพื้นที่บ้านวังมโนราห์  ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ และบ้านวังวัด ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

 

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.