เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม "ภาคใต้ 6 จังหวัด" ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำ


22 ธ.ค. 2565, 11:39ปภ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม "ภาคใต้ 6 จังหวัด" ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำ
วันนี้ (22 ธ.ค. 65) เวลา 11.00 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 57 อำเภอ 337 ตำบล 2,123 หมู่บ้าน 210,552 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 ธ.ค.65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรง ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 86 อำเภอ 473 ตำบล 2,882 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 250,175 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ปัจจุบัน (22 ธ.ค. 65) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม 6 จังหวัด 57 อำเภอ 337 ตำบล 2,123 หมู่บ้าน 210,552 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ดังนี้1. นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด อำเภอพระพรหม อำเภอหัวไทร อำเภอพิปูน อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอขนอม และอำเภอนบพิตำ รวม 71 ตำบล 431 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 44,635 ครัวเรือน 
2. พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตะโหมด อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้ว อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีบรรพต รวม  41 ตำบล 361 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 45,159 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
3. สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอบางกล่ำ อำเภอระโนด อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอสิงหนคร อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสทิงพระ อำเภอเทพา อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอนาทวี รวม 112 ตำบล 722 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 60,563 ครัวเรือน


4. ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอกะพ้อ อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ อำเภอยะรัง อำเภอหนองจิก อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอแม่ลาน รวม 77 ตำบล 375 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 25,369 ครัวเรือน
5. ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา รวม 8 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,543 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
6. นราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอระแงะ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ รวม 28 ตำบล 199 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 31,283 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 4 ราย


สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.