เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ราชกิจจาฯ ประกาศ ! พื้นที่ห้ามจอดรถ จ.สมุทรปราการ 9 ท้องที่สถานีตำรวจภูธร


10 ธ.ค. 2565, 10:07ราชกิจจาฯ ประกาศ ! พื้นที่ห้ามจอดรถ จ.สมุทรปราการ 9 ท้องที่สถานีตำรวจภูธร
วันที่ 10 ธ.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดพื้นที่ใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ พ.ศ. 2565 ระบุว่า ด้วยปัจจุบันในพื้นที่จ จ.สมุทรปราการ ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ห้าม หยุดหรือจอดรถ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ไว้แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ และเพื่อป้องกันการหยุดหรือจอดรถอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเคลื่อนย้ายรถ การใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถหรือหยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก พ.ศ. 2564 ข้อ 8

ประกอบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 524/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดพื้นที่ใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ พ.ศ. 2565”

2.กำหนดเขตพื้นที่ใช้เครื่องมือบังคับล้อไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ดังนี้

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.