เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ลาดกระบังฯ ชุมพร ปั้นดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้


6 ธ.ค. 2565, 14:40ลาดกระบังฯ ชุมพร ปั้นดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้
     วันนี้(6 ธค. 65) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมลอฟท์มาเนีย ชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานวานสัมมนา “KMITL กับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยยุทธศาสตร์ PEARL” โดยทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์(KMITL Prince of Chumphon) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กทม.) เพื่อเป็นการตอกย้ำศักยภาพในการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยยุทธศาสตร์ PEARL เพื่อปลุกเศรษฐกิจของภาคใต้ด้ามขวานของประเทศไทย และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน    รศ.ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้สถาบันฯ ยังคงมุ่งมั่นถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดี เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด การวางแผน การปฎิบัติ การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆ สจล.ที่ได้เปิดการเรียนการสอนภายใต้โครงการ KMITL ONE “ สจล.เป็นหนึ่งเดียว” โดยเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สจล. กทม. และสจล. วิทยาเขตชุมพร โดยสจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ New opportunity and challenge: Education drive for PEARL Strategy for Southern Economic Corridor หรือ  KMITL กับ การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยยุทธศาสตร์ PEARL กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในหลักสูตรของคณะสาขาบริหารธุรกิจที่มี ผศ.ดร. ชัญญาภัค ล้าแหล่ง ผศ.ดร. มัลลิกา สุบงกฎ อาจารย์ประจำหลักสูตร การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว P: Premium Service and Tourism ,ดร.วิชิต ประกายพรรณ ที่ปรึกษาและกรรมธิการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในส่วนงานนวัตกรรม ด้านพลังงาน อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน E: Environment and Natural Resources Reservation ,ท่านวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน A: Agro-base Industries and Organic Farmland,ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร อดีต รมช กระทรวงศึกษาธิการ Research, Innovation and Technology และท่านปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และดำเนินรายการ โดยมี คุณสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี  ผู้ประกาศข่าวช่อง NBT เป็นพิธีกร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความเข้าใจและเห็นโอกาสทางธุรกิจจากบริบทของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2566-2570 (PEARL) โดยเฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่ในจุดพื้นที่ยุทธศาสตร์ จังหวัดสองพี่น้อง ชุมพร-ระนอง “สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เชื่อว่ารากฐานที่แข็งแรงด้านการศึกษา การมีทักษะเฉพาะด้าน จะสามารถต่อยอดการดำรงชีวิตที่ดี และสร้างโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัลได้  ซึ่งจะเป็นบันไดไปสู่การพัฒนาประเทศไทยในที่สุด ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้สามารถเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจจากบริบทการขับเคลื่อนแผนพัฒนาของภาคใต้ พ.ศ. 2566-2570 (PEARL) ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของสจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อันจะช่วยให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้มาใช้ประกอบการธุรกิจ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้/ประสิทธิ์/ชุมพร
คำที่เกี่ยวข้อง : #ชุมพร  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.